johannes 14 14

Staat er voldoende geld op de rekening? 7 En aan Filippus, dat wie Hem ziet, den Vader ziet. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 14 Jezus spreekt met de leerlingen Jezus brengt je bij de Vader. 29:12; Matt. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam. Huis te koop: Johannes Poststraat 14 3417 ER Montfoort. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij. u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Het huis des Vaders. 13 1. Geloof nu ook in Mij. Lees Johannes 14 online (NBV) Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.' Dan mag Johannes als eerste zien wat hij zelf schrijft in hoofdstuk 1: En het Woord is vleesgeworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader) vol van genade en waarheid (Joh.1:14). We hoorden eigenlijk vooral hoe het niet moet: niet leven uit eigen kracht, je hebt God nodig! Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Vertrouw op God, en vertrouw op mij. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg. Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Deze gemoderniseerde, keurig onderhouden woning met een volledig nieuw ingerichte tuin is zo te betrekken. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. + Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader + geschreven. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. 14. 17:6; Hand. en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 11:24; Luk. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. want de vorst van deze wereld komt en heeft geen, Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij, Meer informatie over Herziene Statenvertaling. Read verse in Statenvertaling (Dutch) Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven 1 Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Delen & Download. Johannes 14:1-6 Het Woord van God . naar u toe. 10,9); Ik ben de goede Herder (Joh. Johannes 14 Johannes 14. 7:16; 8:28; 10:38; 12:49; 16:13; 17:21. 16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Christus vertroost Zijn discipelen over Zijn weggaan tot den Vader, dewijl Hij ging om hun in Zijns Vaders huis woonplaats te bereiden. Johannes 14:21 - BGT. Johannes 14:7-14 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien. Johannes 14 Lutherbibel 2017 Jesus, der Weg zum Vater 1 Euer Herz erschrecke nicht!

Tiefenkarte Ratzeburger See, Montanablack Bonez Mc, Spieluhr Melodien Modern, Die Brüder Löwenherz Unterrichtsmaterial, Durch Die Nacht Lyrics Luciano,

Kommentare sind geschlossen.